امروز: ۱۴۰۰/۰۷/۰۵

رئیس هیئت مدیره جناب آقای دکتر خرامهر
نایب رئیس هیئت مدیره جناب آقای دکتر غلامعلی طاهری
عضو هیئت مدیره جناب آقای مهندس وحید هوشنگ نژاد
مدیرعامل جناب آقای دکتر حدادپور